Products tagged with 'MONOGRAFIE PRAWNICZE'


Sort by

Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna [Oprawa Twarda]

Tematyka publikacji Sektory infrastrukturalne – problematyka prawnapod redakcją naukową prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak obejmuje zagadnienia ważne dla funkcjonowania wszystkich sektorów infr
$102.25

Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministra.. [Oprawa Twarda]
Weronika Szafrańska

Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki zasad wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka dokonała w niej zestawienia zasad zawartych w polskiej ustawie – Pr
$83.05

Opodatkowanie rolnictwa w Polsce Weryfikacja założ.. [Oprawa Twarda]
Paweł Smoleń

We współczesnych systemach prawnych problematyka opodatkowania działalności rolniczej zaliczana jest do grupy wyjątkowo skomplikowanych zagadnień merytorycznych. Wynika to przede wszystkim z samej is
$87.98

Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w proces.. [Oprawa Twarda]
Agnieszka Laskowska-Hulisz

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem poświęconym problematyce zakresu orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym. Szczegółowe rozważania na temat podstaw i zasad wyznaczania
$102.09

Unia Europejska w przededniu Brexitu [Oprawa Twarda]

Planowane wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w marcu 2019 r. jest przedmiotem szczególnej obawy dla licznych zwolenników procesu integracji europejskiej. Stanowi niewątpliwie ogromne p
$95.26

Następstwo prawne treści cyfrowych na wypadek śmie.. [Oprawa Twarda]
Mateusz Mądel

Monografia stanowi uzupełnione i zaktualizowane wydanie rozprawy doktorskiej obronionej w 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja F
$79.34

Ustrój konstytucyjny wolnych miast Europy w latach.. [Oprawa Twarda]
Tadeusz Maciejewski

Problematyka ustroju konstytucyjnego wolnych miast (terytoriów, państw) Europy w XIX i XX w. (1806-1954) nie doczekała się dotychczas odrębnej monografii tak w polskiej, jak i europejskiej, zwłaszcza
$105.10

Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamów.. [Oprawa Twarda]
Krzysztof Horubski

W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne właściwe etapowi realizacji zamówienia publicznego. Do instrumentów tych zaliczono: ograniczenia przedmiotowych oraz podm
$92.49

Kierunki zmian w administracji publicznej [Oprawa Twarda]

Dynamiczny rozwój gospodarki i nowoczesnych technologii wpływa na tempo zmian zachodzących wewnątrz społeczeństw oraz stawia przed administracją publiczną nowe wyzwania. Monografia „Kierunki zmian ad
$63.47

Skutki prawne udzielenia absolutorium dla członków.. [Oprawa Twarda]
Marcin Śledzikowski

Publikacja porusza doniosłą problematykę instytucji absolutorium udzielanego członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie na rynku brak jest całościowej monografii, która omawiał
$72.53

Wybrane zagadnienia prawoznawstwa Szkice z propede.. [Oprawa Twarda]
Tomasz Przesławski

W monografii zostały przedstawione wybrane zagadnienia z zakresu nauk prawnych, które obejmują problemy związane z istotą prawa, wpływem wartości i norm społecznych na prawo, oddziaływaniem prawa na
$77.86

Sztuczna inteligencja szkice prawnicze i futurolog.. [Oprawa Twarda]
Aleksander Chłopecki

Książka jest nieco nietypową monografią, przyjęto w niej bowiem, zgodnie z tytułem, formułę krótkich opracowań (szkiców). Książka zawiera w części praktyczną, a w części futurologiczną propozycję urz
$67.86

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego [Oprawa Twarda]
Piotr Chylicki

Prezentowana pozycja stanowi kompleksowe omówienie problematyki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Analiza kładzie nacisk na proceduralny charakter omawianej instytucji, ukazując wzajemne
$79.56

Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej.. [Oprawa Twarda]
Roman Uliasz

Prezentowana publikacja dotyczy szeregu istotnych na gruncie prawa spółek i prawa cywilnego zagadnień wiążących się z problematyką nieważności uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej. W pracy poruszo
$96.10

Odpowiedzialność w ochronie zdrowia [Oprawa Twarda]

Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie zdrowia. M
$91.17

Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców-przeds.. [Oprawa Twarda]
Krzysztof Walczak

Niniejsza monografia omawia jeden z najważniejszych jeżeli nie najważniejszy dla pracowników aspekt stosunku zatrudnienia jakim jest wynagrodzenie. Przy czym autor podchodzi do tego zagadnienia w spo
$89.86

Ochrona prawna bezpieczeństwa w ruchu drogowym [Oprawa Twarda]
Joanna Brylak

Publikacja stanowi zbiór refleksji nad systemem bezpieczeństwa drogowego, zawiera omówienie najważniejszych definicji i terminów związanych z przepisami o ruchu drogowym. W monografii omówiono zasady
$84.69

Przedsiębiorca zagraniczny Zagadnienia administrac.. [Oprawa Twarda]
Dariusz Szafrański

Przedmiotem monografii jest problematyka administracyjnoprawna dotycząca przedsiębiorcy zagranicznego jako zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej. W ramach monografii omówiono prawnie złożo
$83.46

Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postę.. [Oprawa Twarda]
Katarzyna Celińska-Grzegorczyk

Książka przedstawia zagadnienie następstw procesowych pozbawienia jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W oparciu o analizę poglądów doktryny i orzecznictwa Autorka ro
$83.88

Obrona przez kulturę Analiza na gruncie polskiego .. [Oprawa Twarda]
Dominika Bek

Publikacja jest wynikiem badań Autorki nad anglosaską koncepcją cultural defense związaną z przestępstwami motywowanymi kulturowo. Czyny zabronione motywowane kulturą mniejszościową nie są w Polsce z
$95.03

Pojęcie inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inw.. [Oprawa Twarda]
Michał Pyka

Monografia jest pierwszym na polskim rynku kompleksowym opracowaniem poświęconym interpretacji pojęcia inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym. Dynamiczny rozwój tego arbitrażu nie przek
$90.64

Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim p.. [Oprawa Miękka]
Kinga Michałowska

Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęte zostały w związku z dostrzeżeniem wielu, związanych ze współczesnym pojęciem rodziny, problemów. Jej przedmiotem uczyniono zagadnienia ochro
$65.01

Zasada szybkości postępowania administracyjnego w .. [Oprawa Miękka]
Katarzyna Samulska

Monografia poświęcona zasadzie szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim odnosi się do zasady uregulowanej postanowieniami art. 12 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administ
$58.92

Wymuszone zaginięcia w Europie Kształtowanie się m.. [Oprawa Miękka]
Grażyna Baranowska

Książka jest pierwszą w Polsce pozycją na temat zjawiska wymuszonych zaginięć w kontekście europejskim. Zawiera pogłębioną analizę procesu kształtowania się międzynarodowych standardów prawnych w bad
$58.58

Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa inform.. [Oprawa Miękka]
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz , Ksenia Kakareko

Prawo do prywatności jest pojęciem żywym, którego coraz to nowe aspekty ujawniają się w miarę rozwoju stosunków społecznych, wypadków politycznych oraz w wyniku rozwoju techniki. Z jednej strony istn
$67.77

Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywiln.. [Oprawa Miękka]
Robert Kulski

Przedstawiona publikacja stanowi opracowanie problematyki dotyczącej ochrony interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym. W książce wyodrębniono dwa typy interesów zbiorowych. Pierwszy z wymienionyc
$75.26

Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w ra.. [Oprawa Miękka]
Jarosław Grykiel

Przedmiotem monografii jest próba syntetycznego ujęcia katalogu uprawnień przysługujących wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przedwstępnej przez dłużnika. Zakres roz
$59.25

Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy.. [Oprawa Miękka]
Hubert Wysoczański

Monografia jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem poświęconym prawnym aspektom zmiany treści umowy o roboty budowlane na podstawie powszechnie stosowanych w obrocie polskim i międzynarodowym Wa
$64.19

Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a.. [Oprawa Miękka]
Daria Kostecka-Jurczyk

Monografia uwzględnia szerokie aspekty kontroli koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorstwa na gruncie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004. Jej treść obejmuje także problem koncentrac
$63.84

Luka w prawie Istota zjawiska oraz jego znaczenie .. [Oprawa Miękka]
Ewa Skorczyńska

Na gruncie polskiej nauki prawa administracyjnego pojęcie luki w prawie jest rzadko używane, traktowane nieraz z obawą. Niektórzy nawet negują a limine jego przydatność w tej dziedzinie prawa, powołu
$66.93

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.