Products tagged with 'MONOGRAFIE PRAWNICZE'


Sort by

Środki dyscyplinowania administracji publicznej w .. [Oprawa Miękka]
Wojciech Sawczyn

Przedmiotem niniejszej publikacji jest wyczerpujące przedstawienie instytucji środków dyscyplinowania administracji publicznej przez sądy administracyjne. W literaturze z zakresu sądowej kontroli adm
$28.99
$33.93

Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi.. [Oprawa Miękka]
Piotr Horosz

W niniejszej monografii Autor omawia szczegółowo sytuację wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi (przez które Autor rozumie hipotekę i zastaw we wszystkich jego odmianach) w postępowani
$55.32
$65.08

Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania.. [Oprawa Miękka]
Marek Kulik

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym. Praca składa się z 13 rozdziałów poświęconych takim zagadnieniom jak: rozwój przedaw
$71.14
$83.69

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania [Oprawa Miękka]
Eliza Mazurczak-Jasińska

Jest to pierwsza w prawie polskim monografia analizująca w sposób kompleksowy instytucje rozwiązania stosunku pracy zawartego na podstawie mianowania. W opracowaniu dokonano wnikliwej analizy zdarzeń
$27.99
$33.29

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym.. [Oprawa Miękka]
Maria Grzymisławska-Cybulska

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone istotnemu zagadnieniu prawa publicznego, jakim jest rola instytucji prawa pomocy. Opracowanie udziela odpowiedzi na pytanie o miejsce pra
$45.92
$54.03

Eksterytorialne stosunki pracy [Oprawa Twarda]
Andrzej M. Świątkowski

„Eksterytorialne stosunki pracy” to monografia prezentująca kształtowanie praw i obowiązków pracowników organizacji międzynarodowych oraz instytucji międzynarodowych występujących w stosunkach pracy
$62.08
$73.04

Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finanso.. [Oprawa Miękka]
Patrycja Zawadzka

Celem książki jest wyjaśnienie istoty i charakteru prawnego funduszu inwestycyjnego oraz wskazanie cech wyróżniających go od innych podmiotów działających na rynku finansowym oraz ustalenie jego miej
$28.99
$33.61

Utwór Przedmiot prawa autorskiego [Oprawa Miękka]
Wojciech Machała

W czasach, gdy pojawiły się tezy, że przedmiotem prawa autorskiego są hasła w słownikach, opracowania dotyczące zarządzania nieruchomościami, przepisy kulinarne, a nawet pojedyncze słowa, wyznaczenie
$41.43
$48.74

Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązyw.. [Oprawa Miękka]
Ewa Gmurzyńska

„Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów”. Tytuł niniejszej pracy wskazuje na to, że dotyczy ona roli prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, ale w rzeczywist
$69.18
$81.39

Weksel między stronami stosunku pracy [Oprawa Miękka]
Mikołaj Rylski

Praca zawiera rozważania na temat weksli między stronami stosunku pracy. Atrakcyjność tematu wynika z faktu, iż jest to pierwsza od kilkunastu lat wyczerpująca publikacja dotycząca takiej tematyki.
$46.42
$54.61

Własność intelektualna w działalności gospodarczej.. [Oprawa Miękka]

Monografia „Własność intelektualna w działalności gospodarczej” jest pokłosiem konferencji naukowej pod tym samym tytułem. Odbyła się ona w marcu 2017 r. w Lublinie. W oddawanej do rąk Szanownego Czy
$57.76
$67.95

Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym [Oprawa Miękka]
Michał Krakowiak

Publikacja stanowi pierwsze – w polskim postępowaniu cywilnym – monograficzne i kompleksowe omówienie instytucji sumy przymusowej. Sumę przymusową przeanalizowano odrębnie w poszczególnych postępowan
$58.58
$68.92

Zagadnienie dowodowe w procesie karnym [Oprawa Miękka]

Zagadnienie dowodowe w polskim procesie karnym z uwagi na liczne zabiegi nowelizacyjne, których byliśmy świadkami na przestrzeni ostatnich lat, winno zostać przeanalizowane na nowo. Do procesu
$49.15
$57.82

Wpływ instytucji prawnych rynku kapitałowego na ef.. [Oprawa Miękka]
Anne-Marie Weber-Elżanowska

Celem monografii jest zgłębienie za pomocą ekonomicznej analizy prawa problematyki poszukiwania efektywności spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, które powszechnie są postrzegane jako nieef
$59.44
$69.93

Dobra osobiste [Oprawa Miękka]

Książka „Dobra osobiste” stanowi pierwszą na rynku publikację, która w sposób kompleksowy reguluje prawną ochronę dóbr osobistych w Polsce. Materia o charakterze przekrojowym dotyczy nie tylko ujęcia
$60.13
$70.73

Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania .. [Oprawa Miękka]

Zagadnieniu kopiowania zewnętrznej postaci produktu dotychczas w polskiej nauce prawa karnego nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Niniejsza monografia jest pierwszym opracowaniem w literaturze prawnicze
$45.61
$53.66

Przesłuchanie jako czynność dowodowa [Oprawa Miękka]
Dariusz Jagiełło

Praca stanowi rzetelne i kompleksowe opracowanie zagadnienia przesłuchania jako czynności dowodowej. Ma ona charakter interdyscyplinarny. Autor przedstawił problematykę przesłuchania na płaszczyźnie
$60.23
$70.86

Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ Ana.. [Oprawa Miękka]

Książka „Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa”jest pogłębionym opracowaniem na temat systemu ochrony praw człowieka funkcjonującego pod auspicjami ONZ. W monografii w spo
$60.20
$70.82

Optymalny model odpowiedzialności prawnej za czyny.. [Oprawa Twarda]
Iwona Sepioło-Jankowska

Publikacja stanowi studium poświęcone optymalnemu modelowi odpowiedzialności prawnej za czyny karne skarbowe. Autorka weryfikuje hipotezy badawcze, które stanowić będą podstawę do końcowego sformuło
$59.44
$69.93

Wybrane dobre praktyki w zakresie usług elektronic.. [Oprawa Miękka]

Prezentowana publikacja zawiera opracowanie projektu kodeksu dobrych praktyk w zakresie jawności i jej ograniczeń. Analizy zawarte w tym opracowaniu dotyczą roli, jaka pełnią kodeksy dobrych praktyk.
$60.61
$71.30

Rozkład pożycia a możliwość pojednania małżonków w.. [Oprawa Miękka]
Karolina Sawczuk-Skibińska

Prezentowana publikacja zawiera omówienie, w sposób kompleksowy, problematyki związanej z możliwością pojednania małżonków w toku procesu o rozwód. Praca obejmuje rozważania dotyczące pozytywnych pr
$54.72
$64.37

Jawność i jej ograniczenia Przeciwdziałanie przest.. [Oprawa Miękka]

Niniejsza monografia stanowi pierwsze w krajowej literaturze prawniczej opracowanie odnoszące się do problematyki przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwo
$49.91
$58.72

Przedkontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza z.. [Oprawa Miękka]
Sabina Kubsik

Niniejsza monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nieuczciwym (nielojalnym) prowadzeniem negocjacji. W tym kontekście, skupiając się na etapie p
$56.31
$66.25

Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych [Oprawa Miękka]
Marcin Zięba

Monografia została poświęcona problematyce statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych, która nie doczekała się dotąd kompleksowego opracowania w literaturze prawniczej. Zagadnienie to - od ponad
$59.86
$70.42

Kara kryminalna w świetle konstytucji RP [Oprawa Miękka]
Elżbieta Hryniewicz-Lach

Monografia pt. Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP stanowi wynik pracy badawczej nad problematyką zadań, celów i treści kształtujących instytucję kary kryminalnej, miejscem tego instrumentu w sy
$56.04
$65.93

Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamó.. [Oprawa Miękka]
Małgorzata Sieradzka

Monografia jest pierwszą na rynku pozycją, która porusza bardzo aktualną, a zarazem doniosłą praktycznie problematykę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowo przedstawi
$44.76
$52.66

Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego [Oprawa Miękka]
Piotr Osowy

Książka ta jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją omawiającą istotną jurydycznie i ważną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości problematykę sądowej ochrony praw za pomocą powództw kształtującyc
$41.12
$48.37

Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie .. [Oprawa Miękka]
Jan Chmielewski

Przedmiotem publikacji jest analiza jurydyczna pojęcia nadrzędnego interesu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem tej kategorii normatywnej na gruncie przepisów prawa ochrony przyrody. Niniejsza
$46.06
$54.19

Fałszerstwa dzieł sztuki Aspekty prawne i kryminal.. [Oprawa Miękka]
Dariusz Wilk

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki. W publikacji uwzględniono wszystkie aspekty karnego systemu zwalczania fałszerstw dzieł sztuki, tj.: podstawy odpowied
$46.51
$54.72

Konstytucja sportu w Unii Europejskiej [Oprawa Miękka]
Beata Rischka-Słowik

W jaki sposób prawo Unii Europejskiej jest stosowane w odniesieniu do sportu i jak w tym procesie jest uwzględniana specyfika sektora sportowego? To podstawowe pytanie badawcze, które zostało postawi
$68.83
$80.98

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.