Products tagged with 'KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA'


Sort by

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej dewelopera i to.. [Oprawa Miękka]
Stanisław Gurgul

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera oraz towarzystwa budownictwa społecznego stanowi komentarz do wybranych przepisów regulujących tematykę umiejscowioną w różnych ustawach dotyczących run
$59.16

Ustawa o ofercie publicznej Komentarz [Oprawa Miękka]
Paweł Błaszczyk , Arkadiusz Famirski , Agnieszka Gontarek

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Ustawa Prawo o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jest podstawowym akt
$79.80

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Komentar.. [Oprawa Miękka]
Dariusz Wociór

Oddawany do rąk Czytelników komentarz obejmuje całość przepisów ustawy z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1585). Komentarz do ustawy o odwróconym kredycie hipo
$62.88

Jurysdykcja uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich w.. [Oprawa Miękka]

Z dniem 10.1.2015 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilny
$73.67

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym.. [Oprawa Miękka]
Wojciech Sebastian Sawczuk , Wojciech Piątek , Piotr Pietrasz

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), stanowiącej jedną z najpoważniejszych reform ustro
$78.99

Kodeks karny Część szczególna Komentarz KKB Art. 2.. [Oprawa Miękka]
Bartłomiej Gadecki

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do artykułów 252–316 Kodeksu karnego. W sposób czytelny i syntetyczny omawia najważniejsze kwestie związane z wykładnią ww. przepisów Kodeksu karnego. Autor om
$54.39

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji.. [Oprawa Miękka]
Beata Paxford , Robert Rynkun-Werner , Magdalena Wasylkowska-Michór

Praktyczny komentarz do ustawy z 5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu zasady udzielania nieod
$62.81

Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektór.. [Oprawa Miękka]
Maciej Gazda , Rafał Adamus

Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz to kompleksowy komentarz zawierającyomówienie tzw. ustaw kominowych, t.j.: ustawy z 3.3.2000 r. o wynagradz
$73.35

Opłata skarbowa Komentarz [Oprawa Miękka]
Michał Kazek

Opłata skarbowa stanowi niewielki, ale stale obecny w życiu codziennym ciężar fiskalny, który spoczywa na podmiotach dokonujących czynności angażujących sądy, organy administracji rządowej i samorząd
$63.15

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i j.. [Oprawa Miękka]

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ś
$82.51

Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji.. [Oprawa Miękka]

Prezentowana publikacja to kompleksowy Komentarz omawiający trzy dyrektywy unijne dotyczące Prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej, tj.: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/U
$88.64

Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych.. [Oprawa Miękka]
Adam Stopyra , Rafał Woźniak

Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz omawiający ustawę z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1771). Listy zastawne odgrywają znaczącą ro
$72.50

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystan.. [Oprawa Miękka]
Monika Namysłowska , Anna Piszcz

Prezentowana publikacja jest kompleksowym omówieniem ustawy z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontaktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017
$73.85

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządz.. [Oprawa Miękka]

Niniejszy komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.4.2017 r. – ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132). U
$75.35

Ustawa o Straży Granicznej Komentarz [Oprawa Miękka]
Bartłomiej Opaliński , Maciej Rogalski , Przemysław Szustakiewicz

Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek służbo
$81.35

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupo.. [Oprawa Miękka]
Marcin Asłanowicz

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz bazuje na najnowszym tekście jednolitym z 6.3.2018 r., t.j.
$81.28

Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz [Oprawa Miękka]
Ireneusz Kunicki

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), która wejdzie w życie 1.1.2019 r. Ustawa ta zastąpi ustawę z 29.8.1997 r. o komornika
$73.32

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji.. [Oprawa Miękka]
Piotr Hoffman , Monika Tabor-Gruszfeld

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (
$67.34

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz [Oprawa Miękka]
Rafał Adamus

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadło
$86.75

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem o.. [Oprawa Miękka]
Jerzy Bieluk

Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która wchodzi w życie 25.11.2018 r.
$76.53

Prawo upadłościowe Komentarz [Oprawa Miękka]
Rafał Adamus

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z: zasadą wspólnego dochodz
$95.65

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych .. [Oprawa Miękka]
Marlena Sakowska-Baryła

W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepły
$83.61

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz [Oprawa Miękka]

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486 ze zm.), która implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy d
$85.71

Świadczenie usług drogą elekroniczną [Oprawa Miękka]
Joanna Taczkowska-Olszewska , Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), która implementuje do polskiego porządku praw
$81.61

Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz [Oprawa Miękka]
Anna Fujak , Adam Łukaszewski , Joanna Niewiadomska

Niniejszy komentarz stanowi kompleksowe umówienie ustawy z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528). Komentarz omawia m.in. następujące zagadnienia: prawa i obowiązki
$66.91

Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.. [Oprawa Miękka]
Paweł Dzienis , Mateusz Kaczocha , Krzysztof Sadowski

Prezentowana publikacja jest kompleksowym opracowaniem ustawy z 23.1.2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 146 ze zm.). Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratu
$67.16

Straże Komentarz do ustaw [Oprawa Miękka]
Paweł Drembkowski

Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz dotyczący tematyki straży obejmujący poniższe ustawy: art. 36-41 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm
$67.81

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika Postępowan.. [Oprawa Miękka]
Sebastian Kowalski

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), które dotyczą wykroczeń przeciwko prawom pracownika ora
$66.80

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych Komentarz.. [Oprawa Miękka]
Paweł Drembkowski

W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono ustawę z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wyjaśniono w nim znaczenie poszczególnych przepisów oraz przedstawiono wykładnię uwzględniającą ich
$57.68

Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji praw.. [Oprawa Miękka]

Upadłość konsumencka. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.), ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rej
$76.56
1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.